ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต”

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 40 ข้อ ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. อินเทอร์เน็ต หมายถึง
ก. เครือข่ายที่มีเจ้าของ
ข. เครือข่ายขนาดเล็ก
ค. ข้อ ก และ ข ถูก
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมครอบคลุมไปทั่วโลก
2. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจากประเทศใด
ก. ผรั่งเศษ
ข. อเมริกา
ค. เยอรมัน
ง. ญี่ปุ่น
3. โดเมน หมายถึง
ก. การกำหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. การกำหนดชื่อแทนเลขที่ไอพี
ค. การกำหนดรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต
ง. การกำหนดชื่อเว็บไซด์
4. ข้อใดกล่าวถึงโพรโทคอลได้ถูกต้อง
ก. ทำให้เครื่องส่ง - เครื่องรับข้อมูลเข้าใจตรงกัน
ข. มาตรฐานในการส่งข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
ค. ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดเป็นการตั้งชื่อโดเมนที่ถูกต้อง
ก. www.stv.ac.th
ข. www.google.co.th
ค. www.hotmail.co.th
ง. ถูกทุกข้อ
6. IP address ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ตต้องมีเลขที่อยู่ไอพี
ข. เลขที่อยู่ไอพีไม่ซ้ำกัน
ค. การกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ในการนำไปปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
7. www.gsb.or.th คำว่า or หมายถึง
ก. หน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร
ข. หน่วยงานทหาร
ค. สถาบันการศึกษา
ง. หน่วยงานเอกชน
8. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านต้องเชื่อมผ่านอุปกรณ์ใด
ก. โมเด็ม
ข. ทีซีพี
ค. เราท์เตอร์
ง. โปโตคอล
9. .th เป็นโดเมนเนมที่บ่งบอกประเทศใด
ก. อังกฤษ
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ประเทศไทย
ง. แคนนาดา
10. .org เป็นโดเมนที่บ่งบอกประเภทขององค์กรใด
ก. หน่วยงานทางทหาร
ข. กลุ่มธุรกิจการค้า
ค. หน่วยงานระดับนานาชาติ
ง. หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร
11. ข้อใดไม่ใช่การบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง
ก. การซื้อขายสินค้า
ข. การจองตั๋วเครื่องบิน
ค. การเผยแพร่ภาพความลับ
ง. การท่องเที่ยวที่เสี่ยงภัย
12. โปรแกรม Web Browser ที่นิยมใช้ปัจจุบันคือ
ก. Counter Strike
ข. Internet Explorer
ค. PIRCH
ง. ICQ
13. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หมายถึงอะไร
ก. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ข. ธุรกิจออนไลน์
ค. จดหมายอิเลคทรอนิกส์
ง. ข้อ ก.และ ค. ถูกทั้งสองข้อ
14. ข้อใด ไม่ใช จุดเด่นของรับส่งอีเมล
ก. ความรวดเร็ว
ข. ความประหยัด
ค. ส่งผ่านบุรุษไปรษณีย์
ง. ไม่จำกัดระยะทาง
15. ข้อใดคือไอคอน(Icon) ไดรฟ์
ก.
ข.
ค.
ง.
16. ข้อใดคือไอคอน(Icon) Google Application
ก.
ข.
ค.
ง.
17. เครื่องหมาย @ อ่านว่าอย่างไร
ก. ดอท
ข. สแลช
ค. แอด
ง. อีเมล
18. ข้อใดเรียกโครงสร้างอีเมลได้ถูกต้อง ตามลำดับ
ก. 1.ชื่อยูเซอร์ และ 2.ชื่ออีเมล
ข. 1.ชื่อผู้ใช้ และ 2.ชื่อโดเมน
ค. 1.ชื่ออีเมล และ 2.ชื่อยูเซอร์
ง. 1.ชื่อผู้ใช้ และ 2.ชื่อยูเซอร์
19. Google Slide มีลักษณะคล้ายโปรแกรมใด
ก. Microsoft Word
ข. Microsoft Power Point
ค. Microsoft Excel
ง. Google Chrome
20. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของ G-Mail
ก. คุยกับเพื่อนได้ในทันที
ข. เช็คเมลผ่านมือถือ
ค. เซฟอัตโนมัติ
ง. ค่าใช้จ่ายแพง
21. Google Docs มีลักษณะคล้ายโปรแกรมใด
ก. Microsoft Power Point
ข. Google Chrome
ค. Microsoft Excel
ง. Microsoft Word
22. Facebook เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใด
ก. ห้องสนทนา (Chat room)
ข. การสนทนา (MSN Messenger)
ค. เว็บบล็อก (Weblog)
ง. ยูสเน็ต (UseNet)
23. การทำงานของ E-mail มีลักษณะอย่างไร
ก. จดหมายนั้นจะทำการส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตเป็นทอด ๆ
ข. ต้องมี E-mail Address เพื่อบอกว่าจดหมายนั้นจะส่งไปยังที่ใด
ค. จดหมายจะส่งไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ Email แต่ละคน
ง. ถูกทุกข้อ
24. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงข้อใด
ก. E-Book
ข. E-Commerce
ค. E-Mail
ง. E-Learning
25. ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่ใช้สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
ก. Line
ข. Facebook
ค. Instagram
ง. ไม่มีข้อถูก
26. ข้อใดหมายถึง FTP
ก. File Translate Protocal
ข. File Translate Providing
ค. File Transfer Protocal
ง. File Transfer Providing
27. ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของ Socail Network
ก. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อน
ข. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับคนอื่น
ค. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ
28. เครื่องมือช่วยค้น ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
ก. Web site
ข. Search Engine
ค. Web Page
ง. Home Page
29. ข้อใดไม่ใช่เว็บไซต์ Search Engine?
ก. www.sanook.com
ข. www.disney.com
ค. www.yahoo.com
ง. www.google.com
30. http://www.ku.ac.th เป็นเว็บไซต์ขององค์กรเกี่ยวกับอะไร
ก. ธุรกิจการค้า
ข. องค์กรของรัฐ
ค. หน่วยงานทางทหาร
ง. สถาบันการศึกษา
31. เว็บไซต์ Search Engine ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันและมีเครื่องให้บริการอยู่ทั่วโลก?
ก. www.yahoo.com
ข. www.saimguru.com
ค. www.sanook.com
ง. www.google.com
32. ถ้าต้องการเปิด http://www.petgang.com ปฏิบัติอย่างไร
ก. พิมพ์ URL ลงในแถบคำสั่ง
ข. พิมพ์ URL ลงในแถบชื่อเรื่อง
ค. พิมพ์ URL ลงในแถบแอดเดรส
ง. พิมพ์ URL ลงในแถบเครื่องมือ
33. ข้อใดคือเทคนิคที่ถูกต้องในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ก. ใช้เครื่องหมาย # ช่วยในการค้นหา
ข. ใช้เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์แบบสารบบ
ค. การค้นหาวลีต้องใส่เครื่องหมาย '..........'
ง. พิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
34. วิธีการค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องและรวดเร็วควรปฏิบัติอย่างไร
ก. วางแผนการหาข้อมูล
ข. ใช้เครื่องมือค้นหาบนเว็บไซต์
ค. ระบุคำที่ต้องการค้นหาให้ถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ
35. การหาข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตควรปฏิบัติอย่างไร
ก. พิมพ์คำว่าอินเทอร์เน็ตที่แถบแอดเดรส
ข. คลิกเมนู Start แล้วเลือก Search For Files or Folders
ค. เปิดโปรแกรม IE แล้วคลิกที่คำว่า Browse
ง. พิมพ์คำว่าอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์หาข้อมูล
36. การกระทำในข้อใดควรให้การสนับสนุน ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ก. ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเป็นประจำ
ข. อัพเดทข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ เป็นประจำ
ค. โพสภาพลามกอนาจารเป็นประจำ
ง. ก็อปปี้แผ่นเกม เพลง ภาพยนต์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
37. ในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบการสืบค้นใหญ่ๆ ได้กี่วิธี?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
38. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการทำงานของไวรัสคอมพิวเตอร์
ก. ทำให้เครื่องทำงานช้าลง
ข. เปิดโปรแกรมใช้งานได้เร็วขึ้น
ค. เครื่องรีสตาร์ทเองโดยไม่ได้สั่ง
ง. เครื่องอ่านแผ่นซีดีเลื่อนเข้าออกเอง
39. อาการในข้อใดที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ก. เครื่องรีสตาร์ทเองโดยไม่ได้สั่ง
ข. เปิดฟังเพลงเสียงดีกว่าเดิม
ค. CD-Rom ไม่อ่านแผ่น DVD
ง. โปรแกรม Share ware ที่หมดอายุไม่ทำงาน
40. โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ หรือทำงานบกพร่อง เรียกว่าอะไร
ก. Hacker
ข. Virus
ค. Application
ง. Cracker

Free Web Counter