ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต”
ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Free Web Counter